هزینه یابی بر مبنای فعالیت

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، برخلاف روش های سنتی، هزینه یابی، ABC در سیستم های تولیدی پیچیده و غیر معمول نیز کاربرد دارد. برای این گونه موارد این سیستم دو نوع هزینه متغیر جدید که عبارتند از : هزینه های مربوط به پیچیدگی و هزینه های مربوط به تنوع محصولات را در ساختار هزینه های محصول در نظر می گیرد. این ویژگی های برتر باعث شده است

روز به روز براستفاده کنندگان این سیستم و کاربردهای گوناگون آن افزوده شود. به طوری که سازمان های امروزی به خصوصا سازمان های در سطح جهانی دستیابی به این سیستم و استفاده از توانایی های آن را به عنوان یک مزیت برتر برای سازمان خود تلقی می کنند.

 

هدف هزینه یابی بر مبنای فعالیت


هدف اصلی ABC این است که برای مدیران این امکان را فراهم کند که تصمیمات بهتری در رابطه با مشتریان اتخاذ کنند.Lebase این مطلب را مطرح کرد که ABC روش مناسبی برای رو به رو شدن با مسائل بازار است. وی روشی را برای سازماندهی یک ساختار ABC توصیف کرد که از ویژگی های مشتریان نشات می گیرد. برخی از محققین معتقدند که ABC روشی برای مقایسه سودآوری مشتریان مختلف است اما در اصل ABC برای شرکت های تولیدی به وجود آمده است.

 

مزایا ABC


سیستم ABC یک ابزار قابل کنترل می باشد. همچنان که قبلا اشاره شد، سیستم های سنتی بر این باورند که تولید محصول و خدمات واقعا در برگیرنده هزینه هستند. این دیدگاه بعد از تخصیص هزینه ها آنها را بررسی خواهد کرد. واضح است، زمانیکه هزینه ها افزایش یافتند دیگر قابل کنترل نیستند. سیستم کنترل سنتی بر پایه تحلیل واریانس ها می باشد که چیزی فراتر از بازنگری داده های گذشته نیست. چنین سیستمی فقط مشخص می کند که یک طرح به چه میزان به خواسته هایش دست یافته است. مدیریت بر مبنای فعالیت به بررسی هزینه ها به کمک روش نوین و قابل کنترل می پردازد

 

نتیجه گیری 

  برخلاف روش های سنتی، هزینه یابی، ABC در سیستم های تولیدی پیچیده و غیر معمول نیز کاربرد دارد. برای این گونه موارد این سیستم دو نوع هزینه متغیر جدید که عبارتند از : هزینه های مربوط به پیچیدگی و هزینه های مربوط به تنوع محصولات را در ساختار هزینه های محصول در نظر می گیرد. سیستم ABC یک ابزار قابل کنترل می باشد.