حسابداری عمومی

حسابداری عمومی، این نوع حسابداری به منظور بررسی اسناد مالی، گزارشات و مشاوره و افشای اطلاعات سر و کار دارد.

یکی از وظایف حسابداری عمومی تهیه صورت های مالی به منظور تضمین نمایش منصفانه از وضعیت مالی و وجوه نقد شرکت می باشد.


تعریف حسابداری عمومی


این نوع حسابداری به کسب و کار اشاره دارد که قادر است انواع خدمات حسابداری را به سایر شرکت ها ارائه دهد. در حسابداری عمومی فعالیت های متنوعی صورت می گیرد مانند حسابرسی صورت های مالی پشتیبان، تهیه گزارش مالیاتی برای مشتریان و یاری رساندن به مشتریان توسط تهیه صورت های مالی می باشد. حسابداری عمومی دارای عناوین متفاوتی مانند حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، حسابداری دولتی، حسابداری مالیاتی، دفتر داری، دستیاری حسابدار، حسابداری رسمی، حسابداری بانک ها، و غیره می باشد.


فرق بین حسابداری عمومی و حسابداری خصوصی


در حسابداری عمومی، نیاز به شخص ثالث مستقل دارد که امور مالی و حساب های مالی را ارزیابی و سیستم های شرکت ها مشتری را مدیریت و پشتیبانی کند. اما حسابداری خصوصی با ایجاد سیستم ها به ثبت معاملات تجاری می پردازد. یک حسابدار خصوصی برای پردازش معاملات تجاری آموزش دیده است اما حسابدار عمومی به تجزیه و تحلیلی سیستم های حسابداری و جمع آوری مدارک می پردازد. حسابدار خصوصی ممکن است فقط در یک صنعت تخصص داشته باشد اما حسابدار عمومی دارای دانش قابل توجهی از استانداردهای حسابداری می باشد. حسابداران عمومی خدمات گوناگونی را به مشتریان ارائه می دهند که این مشتریان شامل شرکت های بزرگ، سازمان های دولتی، غیر انتفاعی و موسسات آموزشی می باشند. خدمات حسابداری توسط حسابداران به سه دسته تقسیم بندی می شوند. این خدمات شامل خدمات حسابداری و حسابرسی مانند نگهداری سوابق مالی و تنظیم صورت های مالی، خدمات مشاوره ای شامل خدمات برنامه ریزی مالی برای افراد و در نهایت خدمات مالیاتی شامل تهیه صورت های مالیاتی می باشد.


نتیجه پایانی


چنانچه یک سازمان و یا شرکت حسابداری عمومی به منظور تهیه صورت های مالی یک مشتری، حسابدار استخدام نماید توانایی شرکت را در ارائه سایر خدمات محدود خواهد کرد.