نکاتی درباره حسابداری دولتی

نکاتی درباره حسابداری دولتی ، در این نوع حسابداری، کلیه اطلاعات مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای اتخاذ تصمیم درست و کنترل بودجه، جمع آوری، طبقه بندی و گزارش می شوند

چرا که کنترل بودجه و منابع مالی دولت جز اصول مهم حسابداری دولتی می باشد.


ویژگی های موسسه دولتی


یک موسسه دولتی لازم است دارای تشکیلات خاصی باشد و بر اساس قانون تشکیل شده باشد، در ضمن عنوان وزارتخانه نیز نداشته باشد و حتما تحت نظر یکی از قوا قرار گرفته باشد. شرکت دولتی به سازمانی گفته می شود که بر اساس مجوز قانونی تاسیس شده و بیشتر از نیمی از سرمایه آن برای دولت می باشد.


استفاده کنندگان حسابداری دولتی


- مسئولین برنامه ریزی ، سازمان های دولتی برای اینکه بودجه سازمان را تنطیم کنند باید از اطلاعات مالی یا عملکرد بودجه استفاده نمایند. در این حالت امور مالی سازمان دولتی اطلاعاتی درباره بودجه سالانه برای مسئولین تهیه می کند.
- رئیس سازمان: وزیران موسسه برای نظارت بر فعالیت های مالی و کارایی مدیران اجرایی باید از اطلاعات مالی سازمان استفاده نمایند.
- مدیران رده میانی: مدیران سطوح میانی به منظور برنامه ریزی واحد تحت سرپرستی خود نیاز دارند از اطلاعات مالی استفاده نمایند.
- بازرسان داخلی: حسابرسان داخلی سازمان های دولتی برای ارزیابی های مالی سازمان و گزارش آنها به وزارتخانه ها و یا موسسات دولتی باید از خدمات حسابداری استفاده نمایند.
- هیات دولت: برای نظارت و کنترل سازمان باید از اطلاعات حسابداری استفاده نمایند.
- حسابرسان مستقل: حسابرسان دیوان محاسبات کشور تحت عنوان حسابرسان مستقل در نظر گرفته می شوند.
مردم: عموم مردم برای اطلاع از چگونگی اجرای بودجه سالانه باید از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده نمایند.


نتیجه پایانی


حسابداری دولتی اطلاعات مفید و کارآمدی را برای برای پیش بینی ورود و خروج و مانده منابع مالی دولت ارائه می دهد و در دسترس مسئولین دستگاههای دولتی قرار می دهد.