تهیه گزارشات مدیریتی

تهیه گزارشات مدیریتی ، گزارش های مدیریتی اگر به درستی تنظیم گردند می توانند به تصمیم گیری بهتر و سریع تر مدیران کسب و کار کمک نموده و آن ها را به سمت پیش برد اهدئاف هدایت کند. استفاده از آمار مقایسه ای در تهیه گزارشات مدیریتی دارای اهیمت می باشد. گزارش ها، پایه بیشتر تصمیمات مدیران و مسؤلان شرکت ها و سازمان ها است.

طریقه فراهم آوری این گزارش ها به طور کلی بر وضعیت حسابداری و مالیاتیحال و آینده آن شرکت یا سازمان تاثیر گذار بوده و هم چنین بر سرمایه ها گذاری ها، هزینه ها، روش ها و خط مشی ها، توبیخ ها، و تشویق ها، قضاوت ها و استخدام ها اثر می گذارد. از این جهت، باید توجه و دقت بالا از شروع اندیشه درباره تهیه و تنظیم گزارش های مدیریتی گرفته تا تدوین، ارائه و انتقال آن به دیگران رعایت شود.

استفاده از آمار مقایسه ای در گزارش مدیریتی


در تصمیم گیری ها و گزارش ها، مقایسه دارای اهمیت است. ممکن است اعلام مقدار افزایش یا کاهش فروش درماه کنونی چندان برای مدیران جذابیتی نداشته باشد، اما اگر میزان فروش را در مقایسه با ماه قبل یا همین ماه در سال گذشته ارائه کنیم توجه بیشتری جلب می شود. باید این نکته را به یاد داشته باشید که واقعی نشان دادن معیار ها با ارائه مقایسه ممکن می گردد.
پارامتر های مختلفی می توانند مورد مقایسه قرار گیرند، مثلا :
_ مقایسه میان مکان های جغرافیایی مثل کشورها
_ مقایسه میان بازه های زمانی برابر مثل ماه، دوره های سه ماهه، شش ماهه، سال مالی و...
_ مقایسه میان انواع مختلف محصول
_ مقایسه میان گروه های مختلف بر پایه نوع شغل شما برای مثال بیمارستان ها، کلینیک ها، پزشکان، تجهیزات پزشکی و..

 

گزارش گردش نقدینگی


گزارش های نقدینگی، انتقال نقدینگی به درونو بیرون کسب و کار را نشان می دهند. این که باید پول ورودی به شرکت شما بیشتر از پول خروجی باشد و این مسئله که گردش نقدینگی مثب برابر با سود است را همه می دانند. نقدینگی به بنزین شباهت دارد. شما برای حرکت خود به بنزین نیاز دارید و اگر بنزین به اتمام برسد ماشین از حرکت می ایستد. از این رو در صورت اتمام نقدینگی، کسب و کار شما متوقف می شود. شما برای پرداخت صورت حساب ها و اقساط و همچنین حقوق کارمندان خود به پول نقد احتیاج دارید و بدون انجام این اعمال، نابودی شرکت حتمی خواهد بود.

 

نتیجه گیری :


گزارش های مدیریتی اگر به درستی تنظیم گردند می توانند به تصمیم گیری بهتر و سریع تر مدیران کسب و کار کمک نموده و آن ها را به سمت پیش برد اهدئاف هدایت کند. در تصمیم گیری ها و گزارش ها، مقایسه دارای اهمیت است. ممکن است اعلام مقدار افزایش یا کاهش فروش درماه کنونی چندان برای مدیران جذابیتی نداشته باشد