چالش های فناوری اطلاعات و لزوم تغییر نقش حسابداری به سیستم اطلاعاتی

چالش های فناوری اطلاعات و لزوم تغییر نقش حسابداری به سیستم اطلاعاتی ، ضعف در نظام اطلاعاتی حسابداری باعث می شود تا اطلاعات به هنگام و صحیح در اختیار استفاده کنندگان قرار نگیرد و در نتیجه زیان های جبران ناپذیری به آنان وارد شود. حسابداری را نوعی سیستم اطلاعاتی تعریف می کنند که کار آن پردازش داده های خام و تبدیل آن ها به اطلاعات قابل درک است.

فناوری اطلاعات بر ساختار، کارکرد و مدیریت سازمان ها تاثیر می گذارد و تدوین راهبردهای تجاری در واحد های اقتصادی، بدون در نظر گرفتن راهبرد فناوری اطلاعات ممکن نیست. تغییرات فناوری اطلاعات بسیار سریع و گسترده است. در گذشته که برای تهیه اطلاعات امکانات فراوانی وجود نداشت و محیط اقتصادی و بازار هم دارای پیچیدگی های امروز نبود، نیازهای اطلاعاتی مدیریتی توسط سیستم های حسابداری فراهم می شد ولی با افزایش نیازهای اطلاعاتی، سیستم های حسابداری نیز گسترش یافت.

 

دید وسیع نسبت به فناوری اطلاعات


موضوع بین المللی شدن بورس اوراق بهادار و سرمایه گذاری های خارجی ، شفاف سازی اطلاعات مالی و حسابرسی این سرمایه گذاری ها از اولویت خاصی برخوردار است که توجه به آن، هم از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم از طرف مراجع حرفه ای حسابداری نظیر سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره ایران قابل تاکید است و این مهم نیز بدون استفاده از ابزارهای نوین و فناوری در حوزه حسابرسی امکان پذیر نیست ( گزارش تحقیقی_ سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، 1384) با روی آوردن به فناوری اطلاعات، لزوم بازنگری در استانداردهای حسابداری و حسابرسی منطبق با این حوزه نیز ضرورت پیدا خواهد کرد.

 

سایر جنبه ها در فناوری های آموزشی


نتایج حاکی از آن است که مواردی دیگر در فناوری آموزشی تاثیر داشته است:
_ مراتب دانشگاهی
_ مدارک دانشگاهی
_ مرکز اموزشی معتبر
_ سابقه اموزشی

 

نتیجه گیری :


ضعف در نظام اطلاعاتی حسابداری باعث می شود تا اطلاعات به هنگام و صحیح در اختیار استفاده کنندگان قرار نگیرد و در نتیجه زیان های جبران ناپذیری به آنان وارد شود. موضوع بین المللی شدن بورس اوراق بهادار و سرمایه گذاری های خارجی ، شفاف سازی اطلاعات مالی و حسابرسی این سرمایه گذاری ها از اولویت خاصی برخوردار است که توجه به آن، هم از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم از طرف مراجع حرفه ای حسابداری نظیر سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره ایران قابل تاکید است