حسابداری دولتی چیست

حسابداری دولتی چیست؟ حسابداری دولتی، در گردآوری گزارشات مالی سازمان های دولتی نقش دارند. بر اساس این گزارشات می توان در تخصیص منابع مالی به عملیات گوناگون، تصمیم گیری کرد.

حسابداری دولتی قادر است فعالیت های تجزیه و تحلیل، ثبت، تلخیص، تفسیر و گزارش دهی کلیه امور مالی سازمان های دولتی را به انجام برساند.


علت استفاده از حسابداری دولتی


- نیاز قانونی: سازمان های دولتی به منظور تهیه صورت های مالی دارای قوانین و مقرراتی می باشند.
نیاز نظارتی: دولت به منظور بازرسی و نظارت بر فعالیت های بودجه ای سازمان های دولتی به اطلاعات کافی نیاز دارد.
- نیاز اطلاعاتی: مدیران موسسات دولتی جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری به اطلاعات و گزاشات سریع، نیاز دارند.


تفاوت حسابداری دولتی با حسابداری ملی


در حسابداری ملی، فعالیت های اقتصادی یک کشور در مدت زمان یک سال بررسی می شود اما در حسابداری دولتی، از گزارشات مالی برای انجام بررسی ها و تجزیه و تحلیل اقتصادی و اجتماعی استفاده می شود. حسابداری ملی با هدف طبقه بندی فعالیت های مالی مانند تولید، توزیع، ثروت و درآمد کشور فعالیت دارد. اما حسابداری دولتی به ثبت و طبقه بندی فعالیت های مالی و موسسات دولتی در حساب های مستقل و ارائه صورت های مالی می پردازد. در حسابداری دولتی تمامی دریافت ها و پرداخت ها، درآمدها و هزینه ها، دارایی ها و بدهی های موسسات دولتی ، نگهداری مدارک صحت قانونی بودن امور مالی و در ضمن طبقه بندی اطلاعات مالی، انجام می شود. امروزه با توجه به گسترش و پیشرفت بخش دولتی و توسعه اقتصادی کشورها، وظایف حسابداری دولتی نیز افزایش یافته است. به منظور افزایش کارایی عملیات سازمان های دولتی، علاوه بر موضوعات محاسباتی، اهداف سیاسی، اقتصادی، ملی نیز از مواردی است که باید به آن توجه شود.


نتیجه پایانی:


امروزه با توجه به پیشرفت بخش دولتی و توسعه اقتصادی کشورها، وظایف و عملکرد حسابداری دولتی نیز پیشرفت چشمگیری داشته است. حساب های دولتی به عبارتی اطلاعات مواد خام حساب های ملی را فراهم می نماید.